>
Vind een vacature

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
 
 
 
Hoofdstuk 1 Project detachering
 
Artikel 1
Vrijblijvende offertes
Alle offertes van YLC zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 

Artikel 2
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van YLC voorziet van een projectmedewerker.
 2. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen YLC en opdrachtgever op grond waarvan een enkele projectmedewerker door YLC aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
 3. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door YLC ter beschikking gesteld wil worden aan een opdrachtgever van YLC.
 4. Projectmedewerker: een medewerker, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met of door tussenkomst van YLC, door YLC ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van YLC.
  
Artikel 3
Bevestiging
YLC zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt deze aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 
 
 
Artikel 4
Arbeidsomstandigheden
 
 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de projectmedewerkers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de projectmedewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 2. Daarnaast is de opdrachtgever jegens YLC verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die projectmedewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden
van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende projectmedewerker, YLC of nabestaanden van de projectmedewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A:1638 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens YLC gehouden tot vergoeding van de schade aan de projectmedewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die projectmedewerker. De opdrachtgever zal YLC te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van projectmedewerkers uit hoofde van artikel 7A:1638 BW en hij verleent YLC de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).
 
Toelichting op artikel 4
De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een projectmedewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan "lijf, eerbaarheid en goed", opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt YLC zich het recht voor om eventuele aanspraken terzake aan het adres van YLC te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zonodig in vrijwaring te roepen.
 

Artikel 5
Voortgangsrapportages
 1. De facturen van YLC worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.
 2. Bij verschil tussen het door de projectmedewerker bij YLC ingeleverde voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 3. Indien de opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de projectmedewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevuld- voortgangsrapportage aan YLC verstrekt, heeft YLC het recht het aantal door de arbeidskracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de projectmedewerker danwel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de projectmedewerker.
 4. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd aan een voortgangsrapportage.
 
 
Artikel 6
Betaling en gevolgen wanbetaling
 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door YLC ingediende factuur voor projectmedewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan YLC werken bevrijdend. Betalingen aan projectmedewerkers of het verstrekken van voorschotten aan projectmedewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van YLC niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 4 De kopie-factuur van de door YLC verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 4. De kopie-factuur van de door YLC verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
 7. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij YLC zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 8. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte-door wie dan ook verleend-komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door YLC is ingeroepen respectievelijk de vordering door YLC ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 9. Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt YLC zich het recht voor de projectmedewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.
 
 
Artikel 7
Tewerkstelling in het buitenland
Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde projectmedewerker zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van YLC buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de projectmedewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra YLC haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.
 

Artikel 8
Geheimhouding
 1. YLC is jegens de opdrachtgever gehouden ervoor te zorgen, dat een ter beschikking te stellen projectmedewerker zich jegens YLC schriftelijk verplicht tot geheimhouding al hetgeen hij bij de beroepsoefenaar gewaar wordt en waarvan hij redelijkerwijs kan en moet vermoeden, dat bekendmaking daarvan YLC en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring van de projectmedewerker te verlangen.
 
 
 
Artikel 9
Industriële en intellectuele eigendom
Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de projectmedewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de projectmedewerker in het kader van de opdracht.
 
 
Artikel 10
Tariefwijziging
 1. Het staat YLC vrij iedere CAO verhoging van de branche waarin de projectmedewerker werkzaam is, door te voeren. YLC heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 2. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde projectmedewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft YLC het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 
Artikel 11
Duur en beëindiging van de opdracht
 
 1. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan YLC als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens YLC.
 2. In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens YLC moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de projectmedewerker.
 3. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal YLC nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor YLC geldt, of voor een beëindiging door de projectmedewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch YLC zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere projectmedewerker zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere projectmedewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
 4. Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, YLC hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van YLC die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
 
 
Artikel 12
Aansprakelijkheid
 
 1. De werkzaamheden van de arbeidskracht vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. YLC draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door YLC ter beschikking gestelde projectmedewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
 3. Evenmin is YLC aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door YLC ter beschikking gestelde projectmedewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze projectmedewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 4. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en YLC vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van projectmedewerkers tot vergoeding van geleden schade.
 
Toelichting op artikel 12
De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de projectmedewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die projectmedewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 

Artikel 13
Verbod tot indienstneming van personeel
 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zes maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten niet toegestaan met kandidaten van YLC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van YLC.
 2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot zes maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met projectmedewerkers van YLC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van YLC.
 3. Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat c.q. projectmedewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen.
 
 
Artikel 14
Geschillenregeling
 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederland recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.
 
 
 
Hoofdstuk 2 Werving en Selectie
 
Artikel 1
Vrijblijvende offertes
Alle offertes van YLC zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 
Artikel 2
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 1. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar arbeidskrachten, waarbij tot totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de arbeidskracht wordt beoogd. 
 2. Opdrachtgever: de werkgever die zich bedient van de werving en selectie door YLC.
 3. Arbeidskracht: de (kandidaat-) werknemer die betrokken wordt in de werving en selectie van YLC voor een opdrachtgever.
 4. Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en YLC op grond waarvan YLC werving en selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
 
Artikel 3
Uitvoering van een zoekopdracht
 1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt YLC een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan YLC zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
 3. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de arbeidskracht.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
 5. YLC is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door YLC in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van YLC in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
 
 
Artikel 4
Duur van een zoekopdracht
 1. Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen arbeidskracht of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
 2. De opdrachtgever kan op ieder willekeurig tijdstip de zoekopdracht beëindigen.
 
Artikel 5
Betaling en gevolgen wanbetaling
 1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven .vergoeding aan YLC verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door YLC geworven en/of geselecteerde arbeidskracht.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door YLC ingediende factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Uitsluitend betalingen aan YLC werken bevrijdend.
 4. Indien een factuur van YLC niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 5. De kopie-factuur van de door YLC verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
 8. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij YLC zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 9. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte-door wie dan ook verleend-komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door YLC is ingeroepen respectievelijk de vordering door YLC ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 
 
 
Artikel 6
Aansprakelijkheid
YLC draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van arbeidskrachten met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door YLC een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.
 
Artikel 7
Verbod tot indienstneming van personeel
 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zes maanden na schriftelijke aanbieding van arbeidskrachten niet toegestaan met kandidaten van YLC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van YLC.
 2. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen.
 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen YLC en haar opdrachtgevers.